ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System : AMSS++ (Smart Area)

ลำดับที่ รายการ เวอร์ชั่น วันที่ หมายเหตุ